LIKWIDACJA SPÓŁKI 

Dla klientów zamierzających zakończyć prowadzoną działalność gospodarczą kancelaria oferuje kompleksową obsługę w postępowań oraz obsługi administracyjnej w toku likwidacji. Dla klientów chcących obniżyć koszty wynajmu biura i kosztów administracyjnych proponujemy preferencyjne warunki finansowe w ramach naszej oferty Wirtualne Biuro.  Zgodnie z do art. 282 § 1 k.s.h., celem likwidacji spółki z o.o. jest zakończenie bieżących działań spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie jej spółki. Poniżej przedstawiona jest procedura likwidacji spółki z o.o. ze wskazaniem najważniejszych jej etapów oraz wymagań stawianych przez przepisy.

Kancelaria w ramach pełnej obsługi procesu likwidacji przygotowuje wszelkie uchwały, protokoły, wnioski oraz przy współpracy z biurem rachunkowym sprawozdania.

KOSZTY LIKWIDACJI [w tym opłaty sądowe i skarbowe]: ok. 9.000 PLN

UPROSZCZONA PROCEDURA LIKWIDACJI SPÓŁKI

UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW I WYBÓR LIKWIDATORÓW

Podstawą rozpoczęcia likwidacji spółki jest podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki. W myśl art. 246 k.s.h. wymaga ona większości 2/3 głosów, przy czym umowa spółki może jednak przewidywać surowsze wymagania.Uchwała ta pod rygorem jej nieważności wymaga formy notarialnej, zgodnie z art. 270 pkt 2 k.s.h . W trakcie likwidacji dotychczasowy zarząd przestaje funkcjonować, a jego zadania wypełniają likwidatorzy. Najczęściej likwidatorami są członkowie zarządu spółki, choć wspólnicy mogą wybrać na to stanowisko również inne osoby


ZGŁOSZENIE LIKWIDACJI DO KRS ORAZ MSiG

Uchwała o otwarciu likwidacji wymaga zgłoszenia do KRS, ze wskazaniem imion i nazwisk likwidatorów oraz ich adresów, a także sposóbu reprezentowania spółki Zgłoszenie do KRS składane jest już bezpośrednio przez wybranych likwidatorów. Od momentu podjęcia uchwały, w korespondencji, zarówno z sądem jak i wszelkimi innymi podmiotami należy obok nazwy spółki podawać sformułowanie: „w likwidacji”. W MSiG w ogłoszeniu o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywa się wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia.

BILANS OTWARCIA

Po złożeniu  dokumentów do KRS oraz ogłoszeniu w MSiG, likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia. Bilans sporządza się w terminie 15 dni od  zaistnienia podstawy otwarcia likwidacji, lecz nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od tego momentu. Zatwierdzany jest on przez zgromadzenie wspólników. W przypadku, gdy likwidacja trwa dłuższy niż 1 rok, wówczas po upływie każdego roku obrotowego likwidatorzy składają zgromadzeniu sprawozdanie roczne ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe. Rokiem obrotowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia w którym rozpoczęto likwidację.

CZYNNOŚCI LIKWIDACYJNE

Głównymi zadaniami likwidatorów jest zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. Możliwe jest natomiast prowadzenie nowych interesów, ale tylko w przypadku, jeżeli służyłoby to zakończeniu bieżących spraw spółki, ściągnięciu wierzytelności, czy też spłaceniu długów i spieniężeniu majątku. Ściąganie wierzytelności oraz regulowanie zobowiązań może odbywać się również w trakcie procesów sądowych, które likwidatorzy mogą w toku likwidacji prowadzić. Wszelkie nieruchomości zbywane są w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki – jedynie na mocy uchwały wspólników.

SPRAWOZDANIE I WYKREŚLENIE SPÓŁKI Z KRS

Po zakończeniu likwidacji, sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Po spłaceniu wierzycieli, pozostały majątek rozdzielany się między wspólników. Sprawozdanie zatwierdzane jest przez wspólników, a następnie ogłaszane w siedzibie  oraz składane do KRS z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru. Ostateczne sprawozdanie finansowe przygotowuje się na dzień zakończenia likwidacji i należy je wykonać w ciągu 3 miesięcy od zakończenia podziału majątku. Sprawozdanie to zatwierdzają wspólnicy i przesyłane jest następie do KRS. Ustanie bytu prawnego następuje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia zarządzającego wykreślenie spółki z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego 

ZAWIADOMIENIE O WYKREŚLENIU

O wykreśleniu spółki z rejestru likwidatorzy zawiadamiają urząd skarbowy oraz inne odpowiednie organy. Ponadto zobowiązani są do złożenia zeznania podatkowego ze sprawozdaniem finansowym do US, a także złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru podatników VAT. Konieczne jest również złożenie deklaracji NIP-2 w celu zawiadomienia o zmianie statusu podatnika w podatku dochodowym. Likwidatorzy zobowiązani są również do złożenia zawiadomienia do GUS o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka zobowiązana jest do przechowywania ksiąg rachunkowych co najmniej przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, a dokumenty kadrowo - płacowe przez 50 lat.


W celu zapoznania się ze szczegółami oferty zapraszamy do kontaktu: