BRANŻA PALIWOWA

WAŻNA INFORMACJA W ZWIĄZKU Z NOWYMI KONCESJAMI !

W związku z praktyką Urzędów Regulacji Energetyki, polegającą na wzywaniu przedsiębiorców do uzupełniania wniosków, rekomendujemy szczegółową analizę pism oraz zachowanie terminowości przy udzielaniu odpowiedzi. Zalecamy wypełnienie nakładanych zobowiązań, mimo, iż przedmiot wezwań z URE wykracza poza ustawowy zakres dostosowania koncesji do nowych regulacji. 

Należy pamiętać, że wniosek niepełny, nieuzupełniony lub nieuzupełniony w terminie zostaje pozostawiony bez rozpoznania, co skutkuje automatycznym wygaśnięciem koncesji.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w ocenie Kancelarii, działania Urzędów Regulacji Energetyki rozszerzające zakres dostosowania koncesji, nie znajduje podstaw w przepisach nowelizujących ustawę prawo energetyczne, jakie weszły w życie w 2016 r.

Informacje o szczegółach dotyczące wniosków koncesyjnych można uzyskać pod nr. tel. 607-535-683 lub pod adresem e-mail: opc@bwlawyers.pl .


06.06.2017 | REJESTR INFRASTRUKTURY ! W dniu dzisiejszym weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności – tzw. Rejestr Infrastruktury jako akt wykonawczy do znowelizowanej ustawy prawo energetyczne. Opracowanie dostępne jest na blogu: http://bwlawyers.pl/blog/rejestr-infrastruktury-paliw-ciek%C5%82ych Więcej informacji pod numerem tel. 607535683 pod adresem e-mail: opc@bwlawyers.pl

20.02.2017 | PAKIET PRZEWOZOWY - WAŻNA INFORMACJA !

W tym miesiącu Sejm uchwalił nową ustawę, która przewiduje monitoring przewozów towarów na terenie Polski, w szczególności paliw płynnych, alkoholu etylowego oraz suszu tytoniowego. Ustawa zakłada pełną kontrolę organów administracji skarbowo – celnej nad przewozem tych towarów oraz wprowadza poważne sankcje finansowe na podmioty realizujące przewóz z pominięciem wprowadzonych regulacji, do 46% wartości przewożonych towarów.

Więcej informacji pod numerem tel. 607535683 pod adresem e-mail: opc@bwlawyers.pl

16.12.2016 | AKTUALIZACJA KONCESJI OPC - WAŻNA INFORMACJA ! W dniu dzisiejszym weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii jako akt wykonawczy do znowelizowanej ustawy prawo energetyczne. Wszystkie niezaktualizowane koncesje wygasną z mocy prawa z dniem 16 stycznia 2017 r. Więcej informacji pod numerem tel. 607535683 pod adresem e-mail: opc@bwlawyers.pl

02.08.2016 r. Z końcem 2016 r. może wygasnąć nawet 3500 koncesji OPC

W związku ze zmianą prawa energetycznego, wprowadzającego obowiązek uzyskania koncesji, szacuje się, że z końcem 2016 r. może wygasnąć nawet 3500 koncesji udzielonych na obrót paliwami ciekłymi. To ponad 1/3 wszystkich obowiązujących koncesji, których ilość szacuje się na około 9000. Powodem takiego stanu jest przepis art. 39 prawa energetycznego, który wprowadza wymóg złożenia wniosku o przedłużenie koncesji do URE nie później niż przed upływem 18 miesięcy licząc do daty jej wygaśnięcia. Uchybienie terminowi może skutkować zakazem prowadzenia koncesjonowanej działalności.

02.08.2016 r. Ogłoszenie nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne !

Informujemy, że dnia 2 września 2016 r. wchodzi w życie uchwalona 22 lipca 2016 r. ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz U. z 2016 r. poz. 1165). Nowe przepisy, które wejdą w życie z dniem 02.09.2016 r. wprowadzają nie tylko nowe wymogi dla podmiotów ubiegających się o koncesję na obrót paliwami ciekłymi, ale także nakładają określone obowiązki na podmioty posiadające już koncesje na obrót paliwami ciekłymi.

03.06.2016 r. Możliwe wznowienie postępowań w sprawach zawyżonych stawek akcyzy !

W dniu 2 czerwca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C - 418/14 wydał korzystny wyrok, na podstawie którego możliwe staje się wznowienie zakończonych już postępowań, w których przedsiębiorcy obciążeni zostali zwiększoną stawką akcyzy za nieterminowe złożenie miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców.


Branża energetyczna, w tym paliwowa jest jednym z najściślej regulowanych rynków, co wymusza precyzję w prowadzonej działalności, a w szczególności w w zakresie postępowań przed Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak i w sprawach podatkowych. W ramach świadczonych przez kancelarię usług znajduje się doradztwo prawne, podatkowe, finansowe oraz rachunkowe.

Usługi dla branży paliwowej

  • uzyskiwanie koncesji,
  • postępowania aktualizacyjne, przedłużające koncesje
  • obsługa rejestru infrastruktury
  • bieżące doradztwo prawne
  • dostosowanie działalności do wymogów pakietu przewozowego
  • optymalizacja podatkowa związana z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych
  • optymalizacja podatkowa w zakresie ochrony środowiska w procesie pozyskiwania i wytwarzania wyrobów paliwowych
  • restrukturyzacja spółek z sektora paliwowego
  • klasyfikacja nieruchomości dla potrzeb podatku od nieruchomości
  • wprowadzenie spółek na giełdę oraz rynek NewConnect
 

PRZYDATNE LINKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE BRANŻY OPC

NASZE PUBLIKACJE DOTYCZĄCE BRANŻY OPC


W celu zapoznania się ze szczegółami oferty zapraszamy do kontaktu: