06.06.2017 | REJESTR INFRASTRUKTURY ! W dniu dzisiejszym weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności – tzw. Rejestr Infrastruktury jako akt wykonawczy do znowelizowanej ustawy prawo energetyczne. Opracowanie dostępne jest na blogu: http://bwlawyers.pl/blog/rejestr-infrastruktury-paliw-ciek%C5%82ych Więcej informacji pod numerem tel. 607535683 pod adresem e-mail: opc@bwlawyers.pl


18.04.2017 | MONITORING PRZEWOZÓW ! W dniu dzisiejszym weszła w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów [Dz.U. 2017 poz. 708]. Opracowanie dotyczące ustawy na blogu: http://bwlawyers.pl/blog/monitoring-przewoz%C3%B3w-opracowanie Więcej informacji pod numerem tel. 607535683 pod adresem e-mail: opc@bwlawyers.pl


23.01.2017 | ZMIANA SIEDZIBY KANCELARII ! Szanowni Państwo, w związku z dalszym rozwojem naszej działalności, siedziba kancelarii została przeniesiona na ul. Piłsudskiego 12 [50-049 Wrocław]. Wszystkich klientów, serdecznie zapraszamy i uprzejmie prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres.


16.12.2016 | AKTUALIZACJA KONCESJI OPC - WAŻNA INFORMACJA ! W dniu dzisiejszym weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii jako akt wykonawczy do znowelizowanej ustawy prawo energetyczne. Wszystkie niezaktualizowane koncesje wygasną z mocy prawa z dniem 16 stycznia 2017 r. Więcej informacji pod numerem tel. 607535683 pod adresem e-mail: opc@bwlawyers.pl


NEWSLETTER  | Kancelaria BW Lawyers |

  No   11/2016  


Aktualizacja koncesji OPC po 2 września 2016 r.

Dnia 2 września 2016 r. weszła w życie uchwalona 22 lipca 2016 r. ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165). Nowe przepisy, które wejdą w życie z dniem 02.09.2016 r. wprowadzają nie tylko nowe wymogi dla podmiotów ubiegających się o koncesję na obrót paliwami ciekłymi, ale także nakładają określone obowiązki na podmioty już posiadające taką koncesję. Najistotniejszą zmianą w ustawie jest konieczność dostosowania treści posiadanej koncesji do nowych przepisów prawa. Zgodnie z nowymi regulacjami niezłożenie odpowiedniego wniosku o aktualizację posiadanej koncesji bądź też złożenie wniosku z przekroczeniem zakreślonego terminu skutkowało będzie wygaśnięciem posiadanej koncesji z mocy prawa. Zmiana przepisów prawa energetycznego wchodzi w życie 2 września 2016 r. Następnie do zmienionej ustawy wydane zostaną przepisy wykonawcze, po wejściu w życie których każdy podmiot posiadający koncesję zobowiązany będzie do złożenia odpowiedniego wniosku pod rygorem utraty koncesji z mocy prawa.


Zmiany w Kodeksie pracy od 1 września 2016 r. - Najpierw umowa, potem praca

Zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić mu na piśmie ustalenia w zakresie wykonywanej pracy tj., rodzaju umowy oraz jej warunków. W wyniku nowelizacji kodeksu pracy, umowa o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń będzie wymagane jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Kopię dokumentu powinien posiadać pracodawca, a brak potwierdzenia będzie grozić nałożeniem na niego kary grzywny w wysokości od 1 do 30 tys. zł.  

Ustawa weszła w życie 1 września 2016 r.


04.11.2016 | NOWE KONCESJE - INFORMACJA ! Ministerstwo Energii udostępniło do publicznej wiadomości projekt rozporządzenia. Dostępne jest szerokie opracowanie dotyczące znowelizowanego prawa energetycznego w zakresie aktualizacji koncesji OPC . Szczegóły: Opracowanie - aktualizacja koncesji oraz pod adresem e-mail: opc@bwlawyers.pl


29.08.2016 | NOWE KONCESJE - URE ! Ważna informacja dla klientów kancelarii ! Z uwagi na nowelizację ustawy i konieczność dostosowania koncesji oraz złożenia wniosków do URE, Kancelaria w miesiącach 09/2016 oraz 10.2016 będzie realizowała wyłącznie zlecenia dotyczące wniosków koncesyjnych. Szczegóły: Nowe koncesje oraz pod adresem e-mail: opc@bwlawyers.pl


10.08.2016 | W stronach internetowych portalu prawnego lexagit.pl została opublikowana rozmowa z radcą prawnym Wojciechem Basiewiczem, obejmująca zagadnienie zabezpieczenia wierzytelności, wraz z praktycznymi wskazówkami. Zapraszamy do lektury: http://www.lexagit.pl/ekspert-lexagit-pl-zabezpiec...


04.08.2016 | Dla całego naszego zespołu, sport zawsze był szczególnie bliski. Od lipca 2016 r. stał się też częścią naszej pracy. Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria BW Lawyers objęła opieką prawną zespół piłkarek ręcznych KPR Kobierzyce https://www.facebook.com/kprkobierzyce/, który w poprzednim sezonie awansował do najwyższej klasy rozgrywek. Za niewiele ponad miesiąc dziewczyny rozpoczynają batalię w PGNiG Superligi Kobiet w meczu z Pogoń Baltica Szczecin. Trzymamy mocno kciuki !


13.03.2016 | Prezentujemy listę najnowszych publikacji Kancelarii dostępną w zakładce Blog oraz Newsletter. Wśród omawianych zagadnień między innymi: "Szybsza rejestracja spółki przez internet", "Nowe odsetki dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2016 r.", "Jak wykreślić dług z rejestru dłużników". Zapraszamy do lektury.


NEWSLETTER  | Kancelaria BW Lawyers |

  No   03/2016  

Odsetki dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany dotyczące sposobu liczenia odsetek. Nowelizacje kodeksu cywilnego oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wprowadziły nowe definicje odsetek, dzieląc je na odsetki ustawowe, odsetki ustawowe za opóźnienie oraz odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.  Zmianę do dotychczasowego sposobu liczenia odsetek wprowadziła ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. W art. 4 dodano pkt 3, w którym podana została definicja odsetek ustawowych za opóźnienie, zgodnie z którą są one równe stopie referencyjnej NBP i 8 punktów procentowych. Stopa referencyjna wyznacza minimalną rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, sprzedawanych w ramach operacji otwartego rynku na rynku międzybankowym i jest ustalana przez organ NBP – Radę Polityki Pieniężnej.


Zmiany w rejestracji spółek

Z końcem 2014 r. [ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2014 r., poz. 1161], oraz z początkiem bieżącego roku, a dokładnie 15 stycznia 2015 r. [ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r., poz. 4] weszły w życie dwie ważne nowelizacje dotyczące rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet.Największym ułatwieniem dla nowych przedsiębiorców jest jednak brak konieczności składania dodatkowych formularzy związanych z występowaniem o nadanie numeru NIP oraz REGON. Innym usprawnieniem związanym z rejestracją spółki przez internet jest zniesienie obowiązku wysyłania do sądu KRS poświadczonych (notarialnie lub przed sądem/upoważnionym pracownikiem sądu) wzorów podpisów członków zarządu spółki. Nowością, ale jednocześnie i usprawnieniem przy rejestracji spółki jest ograniczenie liczby kodów PKD do 10 pozycji.

Nowe regulacje w prawie pracy od 22.02.2016 r. - umowy na czas określony

Z dniem 22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie Kodeksu Pracy oraz niektórych innych ustaw, zmierzająca do ograniczenia przez pracodawców wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Wprowadzone zmiany ustalają maksymalny, 33 miesięczny okres na jaki może zostać zawarta umowa o pracę na czas określony. Jeśli z pracownikiem zawarto kilka następujących po sobie umów, wskazany termin również ma zastosowanie. W przypadku, gdy okres łączny zatrudnienia przekroczy 33 miesiące, umowa o pracę automatycznie ulega przekształceniu w umową na czas nieokreślony. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku zawarcia z pracownikiem 4 umowy o pracę na czas określony. Nowelizacja obejmuje również zasady wypowiadania umów o pracę, ujednolicając regulację w tym zakresie, bez względu na to, czy umowa została zawarta na czas określony czy też nieokreślony.


NEWSLETTER  | Kancelaria BW Lawyers |

  No   02/2016  

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Od wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych [Dz.U.2013 r.,poz. 403] upłynęło ponad 1,5 roku, ale w praktyce nie jest ona przez przedsiębiorców stosowana. W dalszym ciągu firmy rozliczają wzajemne transakcje korzystając z odsetek ustawowych, podczas gdy według obowiązujących przepisów powinny stosować odsetki podatkowe]. Ustawa wskazuje ponadto, iż termin zapłaty w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, chyba że strony ustalą inaczej, przy czym ustalenie to nie będzie sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego oraz jest obiektywnie uzasadnione, biorąc pod uwagę właściwość towaru lub usługi. W przypadku zatem, gdy na fakturach wskazywany był np. termin 90-dniowy i brak jest w tym przedmiocie jakichkolwiek ustaleń umownych między stronami i jest to ustalenie nieważne.


Zmiany w księgach wieczystych

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece [Dz.U. 1982, nr 19, poz. 147] i wejście w życie 1 lipca 2014 r. nowych przepisów pozwala na swobodny dostęp do ksiąg wieczystych bez potrzeby wizyty w Sądzie. Zamówiony w systemie [www.ekw.ms.gov.pl] odpis ma obecnie moc dokumentu urzędowego, wydawanego do tej pory wyłącznie w placówkach sądowych. Korzystanie z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości to nie tylko oszczędność czasu, ale i szybkie uzyskanie dostępu do danych.

Odszkodowanie za opóźniony lot

W uchwale 3 sędziów Sąd Najwyższy w dniu 7 lutego 2014 r. (sygn. akt: III CZP 113/13) ostatecznie przesądził, że pasażer który domaga się zapłaty odszkodowania za opóźniony lot, może wybrać, czy skieruje swoje roszczenie do sądu powszechnego czy też do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Przypominamy, że zgodnie z art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 każdemu pasażerowi, którego lot się opóźnił przysługuje odszkodowanie od 250 do 600 EURO.


15.01.2016 | Kancelaria reprezentując grupę 31 pracowników Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Sp. z o.o. w Kwidzynie, wytoczyła pracodawcy proces obejmujący roszczenia związane z zatruciem tlenkiem węgla. Zgodnie ze stanowiskiem Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie w zakładzie pracy doszło do licznych nieprawidłowości i naruszenia przepisów BHP. W konsekwencji stężenie tlenku węgla 10 krotnie przekroczyło dopuszczalne normy.

22.12.2015 | Kancelaria wygrywa kolejną precedensową sprawę przeciwko największemu polskiemu ubezpieczycielowi. Sąd Okręgowy w Płocku, wydając wyrok zgodził się z argumentacją Kancelarii i uznał że stanowisko zakładu ubezpieczeń było nieprawidłowe, zasądzając na rzecz naszej klientki kwotę 60.000 zł. Wyrok jest nieprawomocny.


25 marca 2015

Kancelaria wytacza precedensowy proces przeciwko PZU

Kancelaria wytacza kolejny precedensowy proces przeciwko dużemu towarzystwu ubezpieczeń. Podobnie jak w 2012 r. zamierzamy odwrócić o 180° orzecznictwo sądów powszechnych i udowodnić, że termin przedawnienia roszczeń (art. 442¹ § 1 i 2 k.c.) w niektórych sytuacjach powinien wynosić nie trzy, ale dwadzieścia lat. Mamy silną i logiczną argumentację, która jeśli znajdzie uznanie w oczach sędziów orzekających, przywróci możliwość kierowania roszczeń dla tych, którzy do tej pory o odszkodowanie nie mogli walczyć.


1 marca 2015

Nowa siedziba Kancelarii

Od 1 marca 2015 r. zmianie uległa siedziba Kancelarii. Nowy adres to ul.Legnicka 52, 54-204 Wrocław (lok. 306, III. piętro). Szczegóły w zakładce „Kontakt”.


16 listopada 2012

Kancelaria wygrywa przed Sądem Najwyższym

16 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt: III CZP 61/12) zgodnie z prezentowanym przez Kancelarię stanowiskiem, co w konsekwencji doprowadziło do wygrania sprawy dla naszych klientów. Uchwała Sądu ma charakter precedensowy i stanowi przełom w dotychczasowej wykładni przepisów regulujących dziedziczenie roszczeń regresowych wynikających z ustawy o ubezpieczeniach.