ZMIANY W OPŁATACH KONCESYJNYCH - PROJEKT

Minister Energii opublikował projekt zmian rozporządzenia dotyczącego opłat koncesyjnych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia określającego tzw. roczne opłaty koncesyjne należne od przedsiębiorstw energetycznych, do których zaliczają się również podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na obrocie paliwami ciekłymi (rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja).

Link do projektu rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300450

 

Zgodnie z projektem nowelizacji w/w rozporządzenia zmianie ulegną zapisy normujące zarówno wysokość przedmiotowych opłat, jak również te, które dotyczą sposobu informowania Prezesa URE o wyliczeniu ich wysokości.

Gdy chodzi o wysokość opłat koncesyjnych, to wg projektu zmianie ulec ma tzw. współczynnik wg którego ma być wyliczona opłata. Współczynnik ten ma ulec zmniejszeniu, gdyż zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem paliwami ciekłymi wynosi on 0,0004 wartości ich rocznego przychodu. Zgodnie projektem zmian współczynnik ten ma zaś zostać obniżony do poziomu 0,0003 wartości przychodu w danym roku kalendarzowym.

Zmianie ma też ulec maksymalny próg opłaty koncesyjnej. Projektowane zmiany zakładają, iż górny limit opłaty wynosić będzie 2.000.000,00 zł, podczas gdy obecnie stanowi on kwotę 1.000.000,00 zł. Wg założeń autorów projektu zmian podniesienie progu opłaty maksymalnej ma na celu zniesienie uprzywilejowania największych przedsiębiorstw energetycznych, które wyraża się w tym, że wnoszona przez te przedsiębiorstwa opłata maksymalna na obecnym poziomie jest nieadekwatna do osiąganych przez te przedsiębiorstwa obrotów. Podniesienie górnego progu opłaty koncesyjnej ma na celu zapobiec nierównoprawnemu traktowaniu koncesjonariuszy.

                Odnośnie zaś zmian w sposobie dokumentowania wyliczenia wysokości opłaty koncesyjnej, to obecne brzmienie rozporządzenia ogranicza się do jednego zapisu zgodnie z którym „przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane udokumentować prawidłowość obliczonej opłaty oraz przedstawić Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dane stanowiące podstawę jej obliczenia” (§3 ust. 2 rozporządzenia). Brzmienie jest mało precyzyjne, albowiem nie dookreśla ono, w jaki sposób należy udokumentować prawidłowość wyliczonej opłaty i czy dane, które podlegają przekazaniu Prezesowi URE należy składać wraz z tą dokumentacją potwierdzającą poprawność wyliczenia, czy też może wystarczającym jest przekazanie samych danych stanowiących podstawę wyliczonej opłaty, zaś dokumenty potwierdzające prawidłowość przekazanych danych przedsiębiorca winien zachować dla siebie na potrzeby ewentualnego udowodnienia, iż przekazane Prezesowi URE dane sporządzone zostały poprawnie.

Projektowane zmiany uściślają powyższą kwestię. Wg przedstawionych propozycji, koncesjonariusz będzie obowiązany złożyć Prezesowi URE informację dotyczącą sposobu wyliczenia opłaty. Natomiast na żądanie Prezesa URE koncesjonariusz zobowiązany będzie udokumentować prawidłowość obliczonej opłaty oraz przedstawić dane stanowiące podstawę jej obliczenia.

                Zmianie ma ulec także termin wnoszenia opłat. Obecnie opłatę koncesyjną za zakończony rok kalendarzowy należy wnieść do 31 marca w roku następnym. Po nowelizacji opłaty te mają być wnoszone do 30 kwietnia każdego roku. Zmiana ta ma umożliwić wyliczenie opłaty w oparciu o już sporządzone sprawozdanie finansowe za rok ubiegły. Również 30 kwietnia ma upływać termin do złożenia informacji dotyczącej sposobu wyliczenia opłaty, o której wyżej mowa.

                Projekt zmian rozporządzenia jest obecnie w fazie konsultacji społecznych.


W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt opc @ bwlawyers.pl

BW Lawyers Kancelaria Radcy Prawnego

Ul. Piłsudskiego 12 | 50-049 Wrocław

 (71) 307-02-23

www.bwlawyers.pl