Strajk załogi przewoźnika lotniczego nie zawsze okolicznością wyłączającą !

W motywie 14 rozporządzenia nr 261/2004 wykaz zdarzeń kwalifikowanych jako nadzwyczajne okoliczności ma jedynie charakter przykładowy, a wystąpienie jednego z tych zdarzeń, nie może niejako z automatu, wyłączać odpowiedzialności przewoźnika. Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości w przytaczanej już sprawie o sygn. C-549/07, z preambuły rozporządzenia nr 261/2004 należy wyciągnąć wniosek, że wolą ustawodawcy wspólnotowego nie było uznanie samych tych zdarzeń, których wykaz jest zresztą jedynie przykładowy, za nadzwyczajne okoliczności, lecz stwierdzenie, że mogą one takie okoliczności spowodować. Co za tym idzie nie wszystkie okoliczności związane z takimi zdarzeniami muszą koniecznie stanowić okoliczności uzasadniające zwolnienie z obowiązki wypłacenia odszkodowania, przewidzianego w art. 5 ust. 1 lit. c tego rozporządzenia.

Strajk załogi pokładowej przewoźnika, nie musi zatem stanowić  okoliczności nadzwyczajnej, która pozwoliłaby na zwolnienie go z obowiązku wypłaty odszkodowania. Strajk który dotyczył pracowników przewoźnika i był zapowiedziany,  nie powinien stanowić zaskoczenia dla władz spółki. Inicjujące strajk związki zawodowe informują pracodawców o planowanych działaniach ze stosownym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji przewoźnik nie ma podstaw, by wskazywać, iż strajk załogi był dla niego zdarzeniem, którego nie mógł  przewidzieć czy też podjąć racjonalnych działań celem zminimalizowania jego skutków.

W naszej ocenie strajk załogi jest zdarzeniem, które wpisuje się w ryzyko pracodawcy. Zatrudniając tysiące pracowników przewoźnik winien liczyć się z ogromem konsekwencji, winien też posiadać możliwości organizacyjne i finansowe pozwalające zapewnić zastępstwo strajkujących pracowników. Powyższe potwierdził także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazując, iż "Opóźnienie lotu spowodowane nieobecnością kapitana lotu, należy do przyczyn związanych z organizacją i funkcjonowaniem przewoźnika lotniczego jako przedsiębiorstwa. Przewoźnika obciąża ryzyko negatywnych konsekwencji jakie niesie za sobą nieobecność pracownika w ramach tzw. "ryzyka pracodawcy" (wyrok z dnia 5 września 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa2957/12).

Autorzy: Zespół BW Lawyers

Więcej o odszkodowaniach za opóźniony lot: ODSZKODOWANIE ZA LOT

Informacja o odszkodowaniach za opóźnione loty i zasady świadczenia usług:
biuro@bwlawyers.pl
tel. (71) 307-02-23
www.bwlawyers.pl